GDPR

 

Ochrana osobních údajů dle nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR)

 

Firma Jaroslav Müller, IČ:74367196, Dětřichov ev.č.: 41, 568 02 Svitavy-Lány, se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá opravami a údržbou počítačových systémů, počítačových sítí a samostatného hardware a software.

Osobní údaje fyzických osob jsou firmou získávány a používány v souvislosti s podnikatelskou činností dle předchozí věty a k plnění smluvních povinností ve vztahu k zákazníkům firmy. Předmětem činnosti firmy není primárně zpracování jakýchkoliv osobních údajů, osobní údaje jsou získávány pouze v souvislosti s předmětem podnikání vymezeným shora a nejsou předmětem automatizovaného zpracovávání.

Firma z pozice správce osobních údajů informuje, že osobní údaje fyzických osob – zákazníků a fyzických osob jednajících za zákazníka – právnickou osobu, pokud jsou obsaženy v objednávkách, poptávkách a ve smluvní dokumentaci mezi firmou a jejími zákazníky, uchovává, zpracovává a poskytuje pro svoje obchodní účely, pro splnění smluvní povinnosti a v soliadu s právním řádem.

Fyzická osoba, jejíž osobní údaje firma takto získala, má právo na:

  • informace o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu evidovaných údajů, příjemci osobních údajů, o době liožení osobních údajů a zdroji osobních údajů
  • opravu, doplnění a změnu svých osobních údajů
  • odvolání souhlasu k dalšímu zpracování osobních údajů
  • výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné či byly zpracovány protiprávně
  • omezení zpracování údajů ve zvláštních případech
  • přenositelnost údajů, právo vznášet námitky při neoprávněném zpracování osobních údajů
  • právo obrátit se se stížností na dozorový orgán

V rámci výkonu shora vymezených práv je možno se obracet na firmu na kontaktní el. adresu: osobni.udaje@mullercomp.cz